Disclaimer en algemene voorwaarden

Cadeaubonnen en waardevouchers zijn leuk om te geven en om te krijgen.
De Hair & More Cadeaubonnen en WAARDEVOUCHERS zijn in allerlei bedragen te verkrijgen.
Hair & More waarde- of verjaardagsvouchers zijn tot een jaar na de afgiftedatum geldig. Deze kunnen niet in contanten worden omgewisseld.

Prijzen
De prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.

Ruilen van producten
Producten kunnen vanwege hygiënische voorwaarden helaas niet geruild worden of teruggenomen worden voor geld of een waardebon.

Behandelingsvoorwaarden
Hair & More houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

a. De kapper (M/V):
kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO.
b. De klant (M/V):
de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.
c. De Commissie Geschillenbemiddeling:
de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder
een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de
daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling
Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en
staat onder leiding van de directeur van de ANKO.
d. Deskundigen (M/V):
speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van
haarbehandelingen.
e. Haarbehandeling:
Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen
van haar van derden.

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken
gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

Artikel 2
De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden
door de kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.

Artikel 4
1. De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid.
Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
2. De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede
lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen
beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te
geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-
produkten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een
klacht indienen bij de kapper.

Artikel 6
De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij kleurbehandelingen en
daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een permanentbehandeling geldt een termijn van 3
weken.

Artikel 7
De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Indien de klant zich niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch
voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het
klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 9

Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat de
kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de kapper niet reageert op de melding van een klacht wordt
de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na
het kenbaar maken van de klacht aan de kapper.

Artikel 10
Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het
modelklachtenformulier. Het modelklachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

Artikel 11
Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,– hetzij per cheque, hetzij
contant, worden bijgevoegd.

Artikel 12
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie
Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 13

Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;
2. niet het modelklachtenformulier is gebruikt;
3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;
4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;
5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;
6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;
7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren
Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en
voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer
mogelijk is.

Artikel 14
Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan de
kapper.

Artikel 15

De kapper kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de
Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 16
Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in
artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan
wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval
beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 17
Zowel de kapper als de klant hebben éénmaal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de
mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 18
De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een
schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar
standpunt.

Artikel 19
De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan
de kapper, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 20
De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de kapper en
consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar
tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 21
1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de kapper een bindend advies worden gegeven hoe te
handelen.
2. Dit bindend advies kan strekken tot:
- het kosteloos overdoen van de behandeling;
- het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
- het retourneren van de behandelingsprijs.
Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

Artikel 22
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam,
kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere
wettelijke bepalingen.

Artikel 23
1. Indien de klant dan wel de kapper van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid
van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.
2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling
haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.
De ANKO-behandelingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon Hair and More
1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4 Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5 Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6 Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8 Garantie
De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9 Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11 Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12 Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hair and More Extensions, hierna te noemen Dienstverlener en een klant waarbij op deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk is afgeweken.

2 Eerste consult
Een eerste consult is gratis en is erop gericht om de wensen van de klant te bespreken, waarbij Dienstverlener vanuit haar expertise de klant van advies voorziet en inzicht geeft in de mogelijkheden, werkwijze, behandelmethoden, prijzen en dergelijke.

3 Overeenkomst
Indien de klant besluit gebruik te maken van de diensten van de Dienstverlener, wordt er door partijen een consultformulier ingevuld zodat voor beide partijen duidelijk is welke afspraken er gemaakt zijn.
Een door beide partijen ondertekend consultformulier geldt als een overeenkomst, waarbij de klant zich verplicht tot betaling van de levering van diensten en/of betrekking van benodigde producten ten behoeve van eerdergenoemde dienstverlening conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

4 Betalingsvoorwaarden
Indien bij de overeengekomen levering van diensten benodigde producten betrokken moeten worden door Dienstverlener, dan zal de klant de betrekking van deze producten vooraf vergoeden aan de Dienstverlener.
In de praktijk betekent dit dat er een aanbetaling van 60% van de totaal overeengekomen financiële vergoeding van de diensten van de Dienstverlener dient te worden voldaan door de klant.
Bij aanvang van de levering van de diensten door Dienstverlener aan de klant, dient (het eventueel resterende deel van) de financiële vergoeding van de diensten van de Dienstverlener te worden voldaan door de klant.

5 Levering van producten
Indien bij de overeengekomen levering van diensten benodigde producten betrokken moeten worden door Dienstverlener, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden voor of op het moment dat deze producten worden geleverd door de Dienstverlener, bijvoorbeeld in het geval dat klant niet akkoord is met de geleverde kwaliteit van het product. De klant heeft in dat geval recht op teruggave van 80% van het aanbetaalde bedrag, het resterende deel strekt ter vergoeding van de inspanningen van de Dienstverlener.
Indien klant akkoord gaat met de levering van producten door Dienstverlener dan verplicht de klant zich om voor ontvangst te tekenen op het bij de overeenkomst behorend consultformulier, op dat moment vervalt het recht op teruggave.
In voorkomende gevallen kan de klant afzien van een eventueel recht op teruggave, indien het aanbetaalde bedrag wordt gebruikt ter volledige of gedeeltelijke dekking van een nieuw overeen te komen levering van producten tussen klant en Dienstverlener.

6 Levering van diensten
Hair and more Extensions zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Hair and more Extensions zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over (financiële) consequenties van de afwijking of aanvulling van de behandeling.

7 Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Dienstverlener melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft de Dienstverlener het recht om de gemaakte kosten aan de klant door te berekenen. Hier wordt een factuur van toegezonden. Bij het niet voldoen van deze factuur wordt er een incasso bureau ingeschakeld.

8 Garantie
Dienstverlener geeft de klant drie maanden garantie op de behandeling voor het inzetten van pre-bonded wax hair extensions. Bij uitval zet Dienstverlener kosteloos opnieuw in, mits klant zich heeft gehouden aan het door Dienstverlener verstrekte verzorgingsadvies. Bij het inzetten van hair extensions met behulp van andere technieken (bijvoorbeeld micro-rings) geeft Dienstverlener één maand garantie. Dit houdt in dat de behandeling om te herstellen kosteloos is, materiaalkosten zijn daarbij niet inbegrepen.
De garantie geldt dus ten aanzien van de kwaliteit van het inzetten van hair extensions en uiteraard niet indien klant ontevreden is over de door de klant gekozen stijl of kleur van de hair extensions die reeds in ontvangst zijn genomen door klant.
Het recht op garantie vervalt indien: De klant ondertussen de extensions bij een andere dienstverlener heeft laten behandelen. De klant eventuele adviezen die tijdens of na de behandeling zijn verstrekt door de Dienstverlener niet heeft opgevolgd, waaronder het inzetten van meer extensions dan eerder overeengekomen met de klant ten einde een na oordeel van Dienstverlener niet 100% haalbare haarverlenging te kunnen creëren bij klant, waardoor de eventuele overloop van het eigen haar van de klant naar de door de Dienstverlener ingezette extensions opvallender is. De klant zelf een kleuring heeft aangebracht over de extensions heen. De klant naar het oordeel van de Dienstverlener geen geschikte producten heeft gebruikt voor de verzorging van de extensions. De klant naar het oordeel van de Dienstverlener gezwommen heeft in zeewater of chloorwater.

9 Aansprakelijkheid
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Dienstverlener is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding van de klant.

10 Prijzen
Dienstverlener vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en de prijslijst is voorzien van een ingangsdatum. De vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

11 Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na behandeling gemeld worden. Dienstverlener moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is , zal Dienstverlener zorg dragen voor een gepaste oplossing.

Algemene voorwaarden Impressions Permanente make up en andere cosmetische behandelingen

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Hair and More Permanente make up: een eenmansbedrijf, gevestigd in Heerlen Homeruspassage 9

Overeenkomst: elke overeenkomst met Hair and More Permanente make up en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van permanente make-up, tatoeages of andere cosmetische handelingen.

Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Impressions Permanente make up en Opdrachtgever, waarbij Impressions Permanente make up (potentieel) optreedt als verkoper of als leverancier van producten en/of diensten. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke toestemming van Impressions Permanente make up worden afgeweken.
- De Opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Impressions Permanente make up gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Impressions Permanente make up gehanteerde voorwaarden.

Eigen verantwoording en eigen risico
- Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Impressions permanente make up worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
- Door opdracht te geven aan Impressions permanente make up tot het aanbrengen van permanente make up en/of andere cosmetische behandelingen, verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
- Door opdracht te geven aan Impressions permanente make up tot het aanbrengen van permanente make up en/of andere cosmetische behandelingen, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, immuunstoornis, diabetes, huidaandoeningen of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/ haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
- Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft bereikt en dat zijn/haar besluit om gepigmenteerd te worden weloverwogen is genomen.
- Impressions permanente make up heeft altijd het recht een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.

Aansprakelijkheid

- Door opdracht te geven aan Hair and More permanente make up erkent opdrachtgever dat Hair and More permanente make up zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Hair and More permanente make up kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling (binnen 2 maanden na de 1e behandeling) te laten corrigeren en/of bijwerken. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correcties, bijwerkingen en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht (binnen één jaar is dat de helft van de oorspronkelijke prijs; daarna geldt het volledig tarief).
Hair and More permanente make up is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die is ontstaan als het gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
- Voor het geval Hair and More permanente make up aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Hair and More permanente make up voor de betreffende levering van producten en/of diensten oorspronkelijk in rekening is gebracht (minus materiaalkosten).
- Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Hair and More permanente make up terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
- In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar geleden schade.

Garantie

- Hair and More permanente make up gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Kleurstoffen.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter
- Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
- Geschillen tussen Hair and More permanente make up en opdrachtgever , voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien Hair and More permanente make up als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Conversie
- Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en zakenpartners van permanente Hair and More make up en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel handelden.
Volgende pagina

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay